fbpx
Ciekawe rozwiązania ekologiczne

Energia wodna – wady i zalety hydroenergetyki

• Zakładki: 40


Zielona energia pozyskiwana z elektrowni wodnych pozwala zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery, zmniejszyć zużycie topniejących paliw kopalnych i zredukować koszty wytwarzania energii. Jest to źródło 30% energii pozyskiwanej na świecie.

W Polsce stanowi to zaledwie 2%. Po II wojnie światowej doszło bowiem do likwidacji i niszczenia większości z hydroinstalacji na rzecz spalania węgla.

Zalety elektrowni wodnych

Poza oczywistymi zaletami z punktu widzenia ekologii (czyste powietrze, ograniczenie emisji CO2 i zmniejszenie efektu cieplarnianego) inwestycje w hydroenergetykę niosą także inne zalety. Jest to przede wszystkim niższy koszt eksploatacji, co skutkuje mniejszymi kosztami wytwarzania prądu (aż do 8 razy) i, w konsekwencji, niższymi rachunkami za energię. Przyczynić się to może do wzmocnienia ekonomicznego okolicy zaopatrywanej w zieloną energię – zakłady produkcyjne oraz przetwórcze będą chętniej wybierały tę lokalizację, na której zaoszczędzą. Zbiorniki powstałe przy instalacjach hydroenergetycznych, pełnią dodatkowo funkcję zbiorników retencyjnych, gromadzących bądź uwalniających wodę, w zależności od potrzeby. Mogą ponadto być źródłem wody pitnej dla okolicy.

Przyjrzyjmy się zatem zaletom elektrowni wodnych:

 • tworzenie zbiorników magazynujących wody powierzchniowe i gruntowe;
 • wykorzystanie niewyczerpalnego źródła energii odnawialnej do produkcji czystej ekologicznie energii;
 • redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez ograniczenie zużycia kopalnych surowców energetycznych jak również umożliwienie dywersyfikacji dostaw energii;
 • zużywanie niewielkich ilości energii na potrzeby własne;
 • stosunkowo długi czas wykorzystania w ciągu roku mocy instalowanej;
 • niewielki poziom pracochłonności – przy pełnej automatyzacji są praktycznie bezobsługowe, do ich obsługi wystarcza sporadyczny nadzór techniczny;
 • regularny monitoring jakości i stanu wody;
 • różnicowanie ekosystemów występujących na obszarze otaczającym siłownię wodną, w tym w obrębie stopnia wodnego i cofki;
 • oczyszczanie wody z nieczystości stałych dzięki zastosowaniu krat;
 • konserwacja brzegów rzek, zarówno w rejonie cofki, jazów i dolnej wody elektrowni;
 • utrzymanie w sprawności technicznej i eksploatacyjnej stopni wodnych, jazów, kanałów, przepławek itp. (odpowiedzialni są za to właściciele elektrowni przez co znacznie odciąża w tym zakresie Skarb Państwa);
 • utrzymanie punktów czerpania wody i związanych z nimi dróg dojazdowych oraz współuczestniczenie w akcjach przeciwpożarowych;
 • przyspieszanie procesu samooczyszczania wody dzięki jej natlenianiu przez turbiny;
 • tworzenie nowych miejsc pracy dla rodzimych producentów urządzeń MEW jak i lokalnych społeczności w agroturystyce, eksploatacji i konserwacji zarówno urządzeń MEW jak i brzegów rzek, zbiorników i urządzeń wodnych;
 • wpływ na utrzymywanie silnych więzi kulturowych i emocjonalnych lokalnych środowisk wokół starych siłowni wodnych;
 • ochrona zabytków poprzez odbudowę i konserwację budowli hydrotechnicznych, budynków związanych z siłowniami wodnymi, eksploatację lub ochronę urządzeń technicznych MEW, tworzenie na bazie siłowni wodnych muzeów i skansenów;
 • poprawa parametrów sieci elektroenergetycznych na tzw. końcówkach mocy, oraz obniżenie kosztów modernizacji sieci elektroenergetycznych;
 • obniżenie strat związanych z przesyłem energii elektrycznej;
 • możliwość odzysku energii w instalacjach kanalizacyjnych, wodociągowych (turbina zamiast reduktora ciśnienia).

Wady instalacji wodnych

Dość kłopotliwe dla środowiska i mieszkańców są zwłaszcza duże elektrownie. Zajmują one bowiem spore obszary leśne i rolnicze, ingerując w środowisko (zmuszając np. liczne gatunki zwierząt do opuszczenia terenu). Z budową dużych elektrowni wodnych związany jest także problem wywłaszczania i przemieszczania ludzi zamieszkujących dane tereny. Następuje poza tym zmiana struktury biologicznej w rzekach oraz, widoczna po kilku latach, zmiana klimatyczna. Dlatego warto budować mniejsze i dużo tańsze obiekty, które nie wpływają tak znacząco na środowisko i mieszkańców, jak duże instalacje.

Oto wady hydroenergetyki:

 • przerywanie ciągłości morfologicznej rzeki (elektrownie bez przepławek);
 • przesiedlenia ludności związane z budową zbiorników wodnych, zajmujących znaczne obszary osiedli i terenów rolniczych;
 • zmiany w budowie hydrologicznej (podnoszenie poziomu wód gruntowych przed zaporą i obniżanie go za zaporą); 
 • zamulanie zbiornika i erozji brzegów prowadzi do pogorszenia warunków samooczyszczania się płynących wód i odtlenienia wody;
 • możliwy ujemny wpływ na lokalne warunki klimatyczne;
 • emisja hałasu w trakcie eksploatacji;
 • możliwe skutki wtórne w postaci pękania stopni wodnych i katastrof wodnych;
 • zmiany krajobrazu;
 • uszkodzenia ichtiofauny na skute pracy turbin wodnych.comments icon0 komentarzy
0 komentarze
96 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *