fbpx
Budowa domu

Co zawiera Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

• Zakładki: 15


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) to bardzo istotny dokument z punku widzenia wszystkich osób, które planują budowę lub rozbudowę domu, a także jakąkolwiek inną inwestycję budowlaną. To od niego zależy, co można w danym miejscu wybudować i określa jak może wyglądać sąsiedztwo działki, na której planujemy inwestycję.

Kto odpowiada za Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to ustalenie przeznaczenia określonego terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, a także określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy tego terenu. MPZP to dokument, który jest aktem prawa miejscowego. Przyjmowany jest w formie uchwały właściwej rady gminy. Za sporządzenie MPZP są odpowiedzialni:

  • wójt (w przypadku gmin wiejskich),
  • burmistrz (w przypadku gmin miejskich lub miejsko-wiejskich i w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców),
  • prezydent miasta (w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców lub będących siedzibą województwa przed 1999 rokiem).

MPZP, który został uchwalony przez radę gminy (lub radę miasta) następnie jest ogłaszany przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego mogą sporządzać m.in. osoby posiadające uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym urbanistycznymi, a także osoby mające kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O czym informuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego może informować o wielu aspektach planowanej przestrzeni na danym terenie. Informacje, które wchodzą w skład MPZP:

  • przeznaczenie terenów (np. pod usługi lub budownictwo jednorodzinne) – jeśli teren ma inne przeznaczenie (np. rolne, leśne, usługowe, produkcyjne), należy wykonać dodatkową procedurę przekwalifikowania działki,
  • charakter i gabaryty zabudowy – projekt domu musi odpowiadać założeniom planu zagospodarowania, dotyczy to m.in. rodzaju zabudowy (np. jednorodzinna, szeregowa), liczby kondygnacji, wysokości budynku, powierzchni i linii zabudowy, kształtu dachu, kąta nachylania połaci,
  • przebieg ulic – chodzi tu zarówno o drogi już istniejące, jak projektowane – w ten sposób określane są także linie zabudowy (informacje te pomagają np. ustalić, czy na konkretnej działce w ogóle można będzie wybudować dom – działka może być np. częściowo przeznaczona pod drogę),
  • zasady oraz warunki podziału terenów na działki budowlane,
  • strefy ochrony konserwatorskiej – w sytuacji, gdy działka znajduje się w takiej strefie, isnieje duże prawdopodobieństwo, że należy dostosować architekturę domu do już istniejącej zabudowy,
  • strefy ochronne – pasy terenu, na których obowiązuje częściowy lub całkowity zakaz budowy ze względu na obecność w pobliżu np. parków narodowych, parków krajobrazowych rezerwatów przyrody, ujęć wody, oczyszczalni ścieków, linii wysokiego napięcia, czy dużych zakładów produkcyjnych,
  • obiekty planowane w pobliżu – dostajemy informację, czy w pobliżu mogą pojawić się w obiekty uciążliwe albo szkodliwe, albo przeciwnie – obiekty, których oczekujemy (np. szkoła, dom kultury, czy centrum handlowe).
comments icon0 komentarzy
0 komentarze
21 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *